POZVÁNKA na verejné prerokovanie

Obec Sološnica: Vec : POZVÁNKA  na verejné prerokovanie    V zmysle § 34 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  Vás pozývam na verejné prerokovanie  navrhovanej činnosti: Optimalizácia výroby bieleho a šedého cementu  so zástupcami navrhovateľa : CRH ( Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník . Prerokovanie sa uskutoční  dňa 31.07.2017 o 15:00 hod v kultúrnom dome  v Sološnici a o 17:00 hod v kultúrnom dome  v Rohožníku. Informácie  ohľadom navrhovanej činnosti sú zverejnené na stránke : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/optimalizacia-vyroby-bieleho-sedeho-cementu-   A.Čermáková