POZVÁNKA na verejné prerokovanie

Obec Sološnica:

Vec : POZVÁNKA  na verejné prerokovanie 

 

V zmysle § 34 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  Vás pozývam

na verejné prerokovanie  navrhovanej činnosti: Optimalizácia výroby bieleho a šedého cementu

 so zástupcami navrhovateľa : CRH ( Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník .

Prerokovanie sa uskutoční  dňa 31.07.2017

  • o 15:00 hod v kultúrnom dome  v Sološnici a
  • o 17:00 hod v kultúrnom dome  v Rohožníku.

Informácie  ohľadom navrhovanej činnosti sú zverejnené na stránke :

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/optimalizacia-vyroby-bieleho-sedeho-cementu-

 

A.Čermáková